چارت سازمانی و کارکنان کلیدی

بهرنگ دیمقانی
دکتری مکانیک خاک و پی

مدیر عامل

سروناز دیلمقانی
کارشناسی معماری
مرتضی دیلمقانی
کارشناسی ارشد عمران
عیسی حسین زاده
کارشناسی ارشد برنامه ریزی و حمل و نقل
بابک اسماعیلی
کارشناسی ارشد سازه
امیر دیلمقانی
کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی
سید کاظم موسوی
کارشناسی ارشد زلزله
نسیم خیبری
کارشناسی ارشد معماری
ساعد مقیمی
دکتری زلزله
زضا جلودار
کارشناسی ارشد مکانیک سنگ
لیلا رضا نژاد
کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
مهدی کوکلانی فر
کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی
ایوب ابراهیم پور
کارشناسی عمران
حمید شکرانی
کارشناسی ارشد خاک و پی
هادی اصغری کیا
کارشناس ارشد نقشه برداری
مجتبی رضوی
دکتری سازه
یحیی عبدلی
کارشناسی معماری
سعید زارع
دکتری آب
حسین بهرامی
کارشناسی ارشد مدیریت ساخت
مرتضی فیروزی
دکتری آب