بخش آموزش:

به روز نمودن دانش فنی اعضا، افزایش سطح کیفی ساختار سازمانی و آشنایی با آخرین فن آوری روز صنعت ساختمان ایجاب می نماید تا دپارتمان آموزش در این شرکت ایجاد و اهتمام جدی در این بخش صورت گیرد. آموزش پرسنل در قالب های زیر در این شرکت صورت می گیرد:

آموزش های کوتاه مدت

آموزش های مستمر در حوزه فنی و اخلاق حرفه ای

آموزش های مستمر رفتاری و شخصیتی

آموزش های مستمر در رابطه با ساختار سازمانی و آشنایی با سیستم های مدیریتی سازمانی از قبیل ISO، EFQM، HSE ، PMBOK و غیره

آموزش های میان مدت

آموزش های بلند مدت